treškėti

treškėti
treškė́ti, trẽška (trę̃ška), -ė́jo K, K.Būg, Rtr, P.Skar, Š; SC57 1. SD67, Sut, K, J, L, LVIV223, , FrnW, NdŽ, žr. traškėti 1: Ledai treška N. Einu par sausledį, tik treška LTR(Pln). Kad pradėjo nuo Panemunio eit, tai net šakos trẽška PnmR. Ožka skina tuos lapelius, i trẽška Ps. Par sausras tai net ir žolė, ir to trẽška Krs. Šienas trẽška, rugiai byra, o jie balių kelia Ėr. Ji ėmė į rankas puikiausias baltas [kopūstų] galvas, gniaužė jas, net joms lapai treškėjo J.Balč. Tokį iškepk miltienį parudintą, kad treškė́tų, tada trekš trekš ėda Dkk. Jau lietaus reikia, ba jau trẽška trẽška Kpč. Spragyti žirniai labai gardūs, ba jiej krušnūs – tik treška dantysa, kap juos valgai . Šiltos dešros tai tik trẽška valgant Vlk. Negeros girnos – duona trẽška Mžš. Sąsparos treškė́jo – tai vėjas buvo! Rg. Tik treškė́[jo] namai nuo vėjo Dglš. Ma[n] sklerozė: ausyse trẽška Snt. Trẽška kojos, daktaris sako: druskų yra Drsk. Labai trę̃ška kaklas DrskŽ. Galva mano trẽška kaip nesava, kaip vandenio pilna Ant. Grikiai ažvis lengviau malt girnom, kap paklausysi, tai anys tiktainos trẽška Aps. Inkišam ranką, jei trẽška, kap palenkiam, tai, oi, jau linai išdžiūvę Rud. Pelės tik trẽška ir trẽška Ėr. Braška, trẽška tie [medinių akėčių] kuolai Kvr. Tik trẽška ratai, kap veža vežimą Dglš. Ka apsikabino jį meška, kaulai jo treška, led ištrūko LTR(Grv). Kažin kas čia treška, ar durelės braška? LTR(Jnk). Kai mes jojom per tiltelį, per aukštąjį, tiltelis treškėjo LLDII226. Kas te trẽška? – Ė vilkas: dieną mat ažuodžia, iš naktinės medžionės par pakrūmes skuodžia A.Baran. Tik trẽška pirkia, kap anas baras Dglš. Baisu gi [gaisro], raudona raudona – dega trẽška Vdn. Taip šilta ir jauku gulėti lovoje ir snaudžiant klausyti, kaip treška deganti skala V.Krėv. Kulkos treškėjo, kad degė kluonas LzŽ. Trẽška tvoros nuo šalčio Dglš. Šaltis – net trę̃ška Msn. Tei šaltà buvo, ka tvoros treškė́jo [p]Jrb. Trẽška tvoros, ir kuliame Btrm. Tada taip pat kietai šalo, net ledas treškė́jo Db. ^ O dabarkos pavalgiau, net pilvas trẽška LKKXIII131(Grv). Kad duot, tai duot, kad kaulai treškė́tų LKKXV299. O durnius kad muša priešus, kad kapoja, net kaulai treška LTR(Rk). Prisej[o] bulvas išimt [iš duobes], gyslos trẽška, kol àtrausi Rod. Velku keliu – net rankos trẽška Bsg. Net kojos treškė́j[o] nuog šokimo DrskŽ. Treškantis medis ilgiau stovi LTR(Bsg). 2. N, NdŽ žr. traškėti 4: Kas čia teip trẽška keliu? Mlt. Kur treškì su tokiu vežimu? . 3. Q457, CII467, R314, 420, N, , FrnW, žr. traškėti 6: Anie treška, kaip įgeria, t. y. poška, trankiai kalba J. Su ja nenuobodu – trẽška ir trẽška Ut. Tu jį (vaiką) parsiveši, i trẽškat sau par dienas Jrb. Netreškỹ tu man čia in auses! . Tik treška, tik treška, linksma visa, tik pasakoja . 4. , NdŽ žr. traškėti 7: Treškù lovo[je] antras mėnuo, visiškai nebegaliu Ėr. 5. žr. traškėti 8: Anas [traktoriaus] neduoda, visur sėjimas, trẽška Blnk. Verpia, net trẽška rateliai Mlt. Vaikas užmigo, tai tada pleška trẽška staklės Lb. Žmonės kap aria, tai tik trẽška, ė mes čia grybaujam Grv. Lijo šiąnakt: pakėlau akis – tik trẽška par langą Mlt. Džiaugias, giria, kad vis trẽška, o juokais negal trivot Jrk98. Loja šuva, net trẽška Dkšt. 6. prk. ko nors gausumui nusakyti: Net trẽška sodas – kiek obuolių yra Jon. Bulbos iše[jo] bulbieniuosna, net trẽška Klt. Naujokų pilni miškai trẽška Ėr. \ treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; sutreškėti; užtreškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • treškėti — vksm. Lýtys ei̇̃na, trẽška, póška …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • threshold — [OE] The first element of threshold is identical with English thresh [OE]. This seems to go back ultimately to a prehistoric source that denoted ‘making noise’ (the apparently related Old Church Slavonic tresku meant ‘crash’, and Lithuanian has… …   The Hutchinson dictionary of word origins

  • atitreškėti — atitreškėti, atìtreška, ėjo KŽ, atatreškėti, atàtreška, ėjo Š žr. atitraškėti: Tiktai girdi – par mišką atatreška LTR(Slk). Vakar vėlai atatreškėjo iš turgaus Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškėti — braškėti, brãška, ėjo intr. 1. SD373, R išduoti lūžimo garsą, treškėti, tratėti, pokšėti; girgždėti: Kad virsta medis, tada brãška, kad nori lūžti J. Ūžė braškėjo medžiai nuo vėjo ten, kur lietuviai gyveno A.Baran. Sienos brãška, durys girgžda …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brązgėti — brązgėti, brązga, ėjo intr. treškėti, kramsėti: Žirniai dar nesuvirę, brązga dantyse, kai valgai Skr. Malant grūdai girnose brązga Skr. Žirniai kad pradeda brązgėti pro dantis, tai išbrendę J. | Grumstai brązga (nuo perdžiūvimo), negal įravėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dreškėti — dreškėti, dreška, ėjo intr. N treškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drioksėti — drioksėti, i, ėjo intr., drioksėti, drioksi, ėjo treškėti, poškėti, bildėti: Kas te drioksi ant užlų? An. Drioksėjo drioksėjo – ir neplyšo Ssk. Dar suduok, skils, jau pradėjo drioksėt Ssk. Nuo pat ryto drioksi, gal medžius upėn ridena An. Šūviai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girdenti — girdenti, ẽna, ẽno 1. tr. BaJer50,29, Vl daryti, kad girdėtų. 2. refl. J eiti girdui, girdėtis. 3. intr. SD67 treškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grikšėti — grikšėti, grìkši, ėjo intr. 1. tarpais griežti (dantimis): Kam tu teip grikšì – man net baisu klausytis? Ps. Visi įpykę, tik dantim grìkši Vv. Jo dantys grìkši Ds. Veršis dantim grikši, turbūt dantį maudžia Ss. Ties manim grikši voverės rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištreškėti — ištreškėti, ìštreška, ėjo Š, KŽ žr. ištraškėti: 1. Pamidorai išvirto nuo lytaus, ištreškėjo Skr. Susilenkiau, i ištreškė[jo] (ištrūkinėjo) visi guzikai Klt. 2. Š, Ser. 3. Š, DŽ, KŽ žr. ištraškėti 4: Išvažiavo visi, ištreškėjo Ėr. Pavakary visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”